messenger icon
×

แผนและผลปฏิบัติการประจำปี


หน้าหลัก » แผนและผลปฏิบัติการประจำปี

แผนและผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1-2
(ผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน ต.ค. 66 – มี.ค. 67)


แผนและผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ต.ค. 65 – ก.ย. 66)

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน ต.ค. 65 – มี.ค. 66)

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2/2566


แผนและผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ต.ค. 64 – ก.ย. 65)

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

แผนและผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แผนและผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1
(ผลการดำเนินงานระยะ 4 เดือน ต.ค. 63 – ม.ค. 64) 
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
(ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ต.ค. 63 – มี.ค. 64) 
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อทราบในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3
(ผลการดำเนินงาน 9 เดือน ต.ค. 63 – มิ.ย. 64) 
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2564
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อทราบในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2564

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4
(ผลการดำเนินงาน 12 เดือน ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2564
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2564

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564


แผนและผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1-3 
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-3 ปี 2563
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-3 ปี 2563
PTT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-3 ปี 2563

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563
PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2563
PTT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2563

รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ปี 2563

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ปี 2563


แผนและผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2562
PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2562

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562
PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2562
PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2562

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2562
PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2562