×

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ


หน้าหลัก » การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2
(ผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1
(ผลการดำเนินงานระยะ 4 เดือน ต.ค. 63 – ม.ค. 64) 
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
Download : ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
Download : ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
(ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ต.ค. 63 – มี.ค. 64) 
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
Download : ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อทราบในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
Download : ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
Download : ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2564

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3
(ผลการดำเนินงาน 9 เดือน ต.ค. 63 – มิ.ย. 64) 
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
Download : ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2564
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อทราบในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
Download : ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2564

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4
(ผลการดำเนินงาน 12 เดือน ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 8 ตุลาคม 2564
Download : ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2564
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ ให้ความเห็นชอบในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
Download : ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2564


ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1-3 
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
Download : ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-3 ปี 2563
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
Download : PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-3 ปี 2563
Download : PTT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-3 ปี 2563

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563
Download : PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2563
Download : PTT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2563

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
Download : การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ปี 2563

รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
Download : รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ปี 2563


ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
Download : PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2562
Download : PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2562

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
Download PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562
Download :PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
Download : PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2562
Download : PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2562

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
Download : PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2562
Download : PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2562