×

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ


หน้าหลัก » การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1-3 
เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
Download : PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-3 ปี 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
Download : PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2562
Download : PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2562

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
Download PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562
Download :PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
Download : PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2562
Download : PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2562

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
เสนอคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
Download : PPT ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2562
Download : PDF ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2562