×

ผู้บริหาร


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 703
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 731
ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 721
นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 313
ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 731
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 721
ผศ. ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 313
นางสาวนิรดา วีระโสภณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 731
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
@
0-2109-5432 ต่อ 721
นางอัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
@
0-2109-5432 ต่อ 313
นางสาวสลิลวรรณ กลับประสิทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นางสาวสิรินยา ลิม
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
@
0-2109-5432 ต่อ 721
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
@
0-2109-5432 ต่อ 313
นางสาวอรนุช รัตนะ
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
@
0-2109-5432 ต่อ 313
ดร.ชโลธร บุญเหลือ
ผู้อำนวยการฝ่าย
508
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่าย
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์
ผู้อำนวยการฝ่าย
504
นางสาวอภิชชยา บุญเจริญ
ผู้อำนวยการฝ่าย
706
นางสาวมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์
ผู้อำนวยการฝ่าย
561
นายภาสพงศ์ อารีรักษ์
ผู้อำนวยการฝ่าย
405
ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย
ผู้อำนวยการฝ่าย
562
นางสาวสุภัค วิรุฬหการุญ
ผู้อำนวยการฝ่าย
310
นายกิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วย (บพท.)
@
0-2298-0611 ต่อ 201
นางสาวสิรี ชัยเสรี
ผู้อำนวยการหน่วย (บพข.)
@
0-2109-5432 ต่อ 324
นางสมปอง คล้ายหนองสรวง
ผู้อำนวยการหน่วย (บพค.)
@
0-2109-5432 ต่อ 841