ผู้บริหาร


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายคาดการณ์อนาคต
นิรดา วีระโสภณ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.
อัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย
นางสาวสิรินยา ลิม
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายนวัตกรรมการอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล