ผู้บริหาร


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองผู้อำนวยการ
ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการ
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
รองผู้อำนวยการ
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
รักษาการรองผู้อำนวยการ
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นิรดา วีระโสภณ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายคาดการณ์อนาคต
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย
นางสาวสิรินยา ลิม
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายนวัตกรรมการอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
อัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร
นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล