×

ผู้บริหาร


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองผู้อำนวยการ
ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการ
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
รองผู้อำนวยการ
นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
รองผู้อำนวยการ
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผศ. ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวนิรดา วีระโสภณ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายคาดการณ์อนาคต
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย
นางสาวสิรินยา ลิม
ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายนวัตกรรมการอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
นางอัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร
นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอำนวยการ สอวช.