×

ผู้บริหาร


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 703
ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 721
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 313
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 721
ผศ. ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 313
ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นางสาวนิรดา วีระโสภณ
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างระบบหน่วยงาน
@
0-2109-5432 ต่อ 731
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคาดการณ์อนาคต
@
0-2109-5432 ต่อ 721
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นางสาวสิรินยา ลิม
ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม
@
0-2109-5432 ต่อ 721
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการอุดมศึกษา
@
0-2109-5432 ต่อ 313
นางอัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนากฎหมายและบริหารควมเสี่ยง
@
0-2109-5432 ต่อ 313
นางสาวสลิลวรรณ กลับประสิทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการสภานโยบาย
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นางสาวอรนุช รัตนะ
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร
@
0-2109-5432 ต่อ 313
นายกิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วย (บพท.)
@
0-2298-0611 ต่อ 201
นางสาวสิรี ชัยเสรี
ผู้อำนวยการหน่วย (บพข.)
@
0-2109-5432 ต่อ 324