messenger icon
×

ระเบียบ


หน้าหลัก » ระเบียบ

ระเบียบ สอวช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน พ.ศ. 2563

ระเบียบ สอวช. ว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563