แนะนำคณะกรรมการอำนวยการ


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธานกรรมการ
รศ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5
ผู้ทรงคุณวุฒิ 6
ผู้ทรงคุณวุฒิ 6
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการ สอวช.
กรรมการและเลขานุการ