แนะนำคณะกรรมการอำนวยการ


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธานกรรมการ
รศ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2
รศ. ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ผศ. ดร.มรกต ไมยเออร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4
รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5
รศ. ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 6
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการ สอวช.
กรรมการและเลขานุการ