×

แนะนำคณะกรรมการอำนวยการ


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธานกรรมการ
รศ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
กรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ
รศ. ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์
กรรมการ
ผศ. ดร.มรกต ไมยเออร์
กรรมการ
รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
กรรมการ
รศ. ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
กรรมการ
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการ สอวช.
กรรมการและเลขานุการ