×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

9 มิถุนายน 2023

ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365

ดาวน์โหลด

0

26 พฤษภาคม 2023

ประกาศการจ้างจัดงานพัฒนาคน เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย ด้วยกลไกสนับสนุนจากภาครัฐ

ดาวน์โหลด

0

27 มีนาคม 2023

ประกาศการประกวดราคาจ้างศูนย์จัดทำสัญญาหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ดาวน์โหลด

0

8 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศประกวดราคาการจ้างจัดงาน บพข. สร้างคุณค่าเศรษฐกิจไทยประจำปี 2566 ทุนวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ PMU-C Research for Thailand Competitiveness 2023

ดาวน์โหลด

0

20 ธันวาคม 2022

ประกาศประกวดราคาการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

0

15 สิงหาคม 2022

ประกาศจ้างจัดงานประชุมวิชาการ บพค. ประจำปี 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022: Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development

ดาวน์โหลด

0

4 กรกฎาคม 2022

ประกาศจ้างจัดงานมหกรรม Local Enterprise Showcase Expo

ดาวน์โหลด

0

22 มิถุนายน 2022

ประกาศซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365

ดาวน์โหลด

0

2 มีนาคม 2022

ประกาศ เรื่องประกวดการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ดาวน์โหลด

0

22 กุมภาพันธ์ 2022

ร่าง เอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ดาวน์โหลด

0