×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
20 ธันวาคม 2022
ประกาศประกวดราคาการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
15 สิงหาคม 2022
ประกาศจ้างจัดงานประชุมวิชาการ บพค. ประจำปี 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022: Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development
ดาวน์โหลด
0
4 กรกฎาคม 2022
ประกาศจ้างจัดงานมหกรรม Local Enterprise Showcase Expo
ดาวน์โหลด
0
22 มิถุนายน 2022
ประกาศซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365
ดาวน์โหลด
0
2 มีนาคม 2022
ประกาศ เรื่องประกวดการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี
ดาวน์โหลด
0
22 กุมภาพันธ์ 2022
ร่าง เอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี
ดาวน์โหลด
0
16 พฤศจิกายน 2021
ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
3 สิงหาคม 2021
ประกาศจ้างจัดทำโครงการออกแบบและจัดทำระบบบริหารจัดการการให้บริการร่วม (Shared Services Management System) ระยะที่ 2
ดาวน์โหลด
0
21 กรกฎาคม 2021
เอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์และระบบ E-service ข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ
ดาวน์โหลด
0
19 กรกฎาคม 2021
เอกสารประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365
ดาวน์โหลด
0