×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

20 พฤษภาคม 2024

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนากำลังคน พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ดาวน์โหลด

0

21 มีนาคม 2024

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงภายในพื้นที่สำนักงาน สอวช. ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี

ดาวน์โหลด

0

14 มีนาคม 2024

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน พร้อมครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ชั้น 16 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

ดาวน์โหลด

0

11 มกราคม 2024

ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

0

10 มกราคม 2024

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำเนื้อหาและประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์และผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีต่อภารกิจ ของหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลด

0

10 มกราคม 2024

ประกาศเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ดาวน์โหลด

0

30 พฤศจิกายน 2023

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงผลงานจากโครงการวิจัย Coding รวมทุกภูมิภาค “งาน PMU-B Coding Era: Play Fun Fest” หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ดาวน์โหลด

0

13 พฤศจิกายน 2023

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมวิชาการ บพค. ประจำปี 2566 PMU-B Brainpower Congress 2023: Frontier Research to Future Industries by I conNEXT with U

ดาวน์โหลด

0

9 มิถุนายน 2023

ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365

ดาวน์โหลด

0

26 พฤษภาคม 2023

ประกาศการจ้างจัดงานพัฒนาคน เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย ด้วยกลไกสนับสนุนจากภาครัฐ

ดาวน์โหลด

0