ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
23 กันยายน 2019
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
0
5 กันยายน 2019
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ดาวน์โหลด
0
4 กันยายน 2019
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
25 มิถุนายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการส่งเสริมบุคลากรฯ
ดาวน์โหลด
0
17 มิถุนายน 2019
เอกสารประกวดราคาการจ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2019
ดาวน์โหลด
0
6 มิถุนายน 2019
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด
0
6 มิถุนายน 2019
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด
0
10 ตุลาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของระบบกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลด
0
2 ตุลาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด
0
11 กันยายน 2018
ประกาศจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1 – 4 และ 10 – 16 ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด
0