กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ดร.สิริพร พิทยโสภณ
รองผู้อำนวยการ
นิรดา วีระโสภณ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นางสาวภัทรวรรณ จารุมิลินท
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
204
นางสาวบุษรา มนัสสุนทร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
719
ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ
นักยุทธศาสตร์ 3
@
401
ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
305
ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
308
นางสาวสลิลวรรณ กลับประสิทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
709
นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
214
ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
557
นางสาวมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
561
นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
504
ดร.มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย
นักพัฒนานโยบาย
@
415
ดร.ชนิดา แสนสะอาด
นักพัฒนานโยบาย
@
565
นายภาสพงศ์ อารีรักษ์
นักพัฒนานโยบาย
@
405
นายนรชัย รังสีวิจิตรประภา
นักพัฒนานโยบาย
@
568
นางสาวรินรพี งามแสง
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
569
นายอานนท์ ตานะเศรษฐ
นักพัฒนานโยบาย
@
503
นางสาวภัทรายุส พูลฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
570
นายศุภวัฒน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
512
นายพรรษพล บุญประเชิญ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
726
นางสาวสุภาวดี สอดสี
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
563
นางสาวอรฉัตร นาครภัฎ
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
222
นายศุภวิริยะ สรณารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
511