×

กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ดร.สิริพร พิทยโสภณ
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 731
ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นางสาวนิรดา วีระโสภณ
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างระบบหน่วยงาน
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นางสาวสลิลวรรณ กลับประสิทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการสภานโยบาย
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
214
นางสาวภัทรวรรณ จารุมิลินท
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
204
นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
504
นางสาวมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
561
ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
557
นางสาวณิศรา จันทรประทิน
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
306
ดร.ชนิดา แสนสะอาด
นักพัฒนานโยบาย
@
565
นายนรชัย รังสีวิจิตรประภา
นักพัฒนานโยบาย
@
568
นายภาสพงศ์ อารีรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
405
ดร.มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย
นักพัฒนานโยบาย
@
415
นายอานนท์ ตานะเศรษฐ
นักพัฒนานโยบาย
@
503
นายพรรษพล บุญประเชิญ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
726
นางสาวภัทรายุส พูลฤทธิ์
นักพัฒนานโยบาย
@
570
นางสาวรินรพี งามแสง
นักพัฒนานโยบาย
@
569
นางสาวสุภาวดี สอดสี
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
563
ดร.วสุธาดล นาควิโรจน์
นักพัฒนานโยบาย
@
319
นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนา
นักพัฒนานโยบาย
@
318
นายศุภวัฒน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
512
นางสาวจันทรัตน์ ฮะติ๊ด
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
711
นางสาวดรัล เมษินทรีย์
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
573
นายภัทรพล สาสน์ธรรมบท
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
574
นางสาวธิดา เวียงสมุทร
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
575
นางสาวภาณินี จารุวัฒนมงคล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
576
นางสาวจันทน์ปาย องค์ศิริวิทยา
นักพัฒนานโยบาย
@
577
นางสาวณัฐธิดา กลิ่นพยอม
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
นางสาวนรารัตน์ รัตนมณี
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
206
นายธุวานนท์ มิ่งเจริญผล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
418
นายจอมพล ทองแป้น
นักพัฒนานโยบาย
@
นางสาวเพชรดา เอกอาภากุล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
นายทิฐิวัฒน์ เมชฌ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@