×

กลุ่มระบบนิเวศส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ดร.สิริพร พิทยโสภณ
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 731
ผศ. ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 313
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
0-2109-5432 ต่อ 313
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่าย
0-2109-5432 ต่อ 731
นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์
ผู้อำนวยการฝ่าย
@
504
นางสาวมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์
ผู้อำนวยการฝ่าย
@
561
นายภาสพงศ์ อารีรักษ์
ผู้อำนวยการฝ่าย
@
405
นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
214
นางสาวภัทรวรรณ จารุมิลินท
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
204
ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
557
ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
221
นางสาวณิศรา จันทรประทิน
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
306
นายอานนท์ ตานะเศรษฐ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
503
ดร.อารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
220
ดร.ดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
564
นายทิฐิวัฒน์ เมชฌ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
ดร.พริสา ตั้งล้ำเลิศ
นักพัฒนานโยบาย
@
307
นางสาวภัทรายุส พูลฤทธิ์
นักพัฒนานโยบาย
@
570
นางสาวอัชฌา ป่านแก้ว
นักพัฒนานโยบาย
@
509
นางสาวณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว
นักพัฒนานโยบาย
@
417
นางสาวรินรพี งามแสง
นักพัฒนานโยบาย
@
569
ดร.วสุธาดล นาควิโรจน์
นักพัฒนานโยบาย
@
319
นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนา
นักพัฒนานโยบาย
@
318
นางสาวพรเพ็ญ แซ่อึ้ง
นักพัฒนานโยบาย
@
217
นางสาวจันทน์ปาย องค์ศิริวิทยา
นักพัฒนานโยบาย
@
577
นางสาวลัดดาวรรณ เจริญศิริวัฒน์
นักพัฒนานโยบาย
@
110
นางสาวสุธิดา พิริยะการสกุล
นักพัฒนานโยบาย
@
907
นายจอมพล ทองแป้น
นักพัฒนานโยบาย
@
นายศุภวัฒน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
512
นางสาวสุภาวดี สอดสี
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
563
นายภัทรพล สาสน์ธรรมบท
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
574
นางสาวนรารัตน์ รัตนมณี
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
206
นายธุวานนท์ มิ่งเจริญผล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
418
นางสาวชนิกา ไหล่แท้
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
นายพรรษพล บุญประเชิญ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
726
นางสาวดรัล เมษินทรีย์
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
573
นายภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์
ผู้ประสานงาน
@
211