messenger icon
×

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สอวช. / ซีไอโอ


หน้าหลัก » แผนปฏิบัติการดิจิทัล สอวช. / ซีไอโอ

นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข


ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ


319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-160-5432 , 02-109-5432
โทรสาร : 02-160-5438
Email :

ยุทธศาสตร์

ยุทศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล สอวช.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567
มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลประสิทธิภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและประยุกต์ใช้ดิจิทัล เพื่อการบูรณาการและการเชื่อมโยงข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สอวช. 2565 -2567