×

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สอวช. / ซีไอโอ


หน้าหลัก » แผนปฏิบัติการดิจิทัล สอวช. / ซีไอโอ

นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข


ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ


319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-160-5432 , 02-109-5432
โทรสาร : 02-160-5438
Email :

ยุทธศาสตร์

ยุทศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล สวทน.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 1
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการใช้ประโยชน์ด้าน วทน.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สอวช. 2560 -2564