×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

7 กรกฎาคม 2023

ประกาศผู้ชนะซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365

ดาวน์โหลด

0

16 มิถุนายน 2023

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดงาน “พัฒนาคน เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย ด้วยกลไกสนับสนุนจากภาครัฐ”

ดาวน์โหลด

0

25 เมษายน 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศูนย์จัดทำสัญญาหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ดาวน์โหลด

0

7 มีนาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน บพข. สร้างคุณค่าเศรษฐกิจไทยประจำปี 2566 ทุนวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ PMU-C Research for Thailand Competitiveness 2023

ดาวน์โหลด

0

13 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

0

9 กันยายน 2022

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดงานประชุมวิชาการ บพค. ประจำปี 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022: Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development

ดาวน์โหลด

0

4 สิงหาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365

ดาวน์โหลด

0

21 กรกฎาคม 2022

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดงานมหกรรม Local Enterprise Showcase Expo

ดาวน์โหลด

0

24 มีนาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ดาวน์โหลด

0

28 ธันวาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

0