×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
9 กันยายน 2022
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดงานประชุมวิชาการ บพค. ประจำปี 2565 PMU-B Brainpower Congress 2022: Future and Challenges of Frontier Research & Creative Economy toward Sustainable Development
ดาวน์โหลด
0
4 สิงหาคม 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365
ดาวน์โหลด
0
21 กรกฎาคม 2022
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดงานมหกรรม Local Enterprise Showcase Expo
ดาวน์โหลด
0
24 มีนาคม 2022
ประกาศผู้ชนะการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี
ดาวน์โหลด
0
28 ธันวาคม 2021
ประกาศผู้ชนะการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
5 กรกฎาคม 2021
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างควบคุมงานตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสำหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน
ดาวน์โหลด
0
5 กรกฎาคม 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสำหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน
ดาวน์โหลด
0
27 เมษายน 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาประเด็น ข้อจำกัด ด้านกฎระเบียบ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภายใต้กลไก Sandbox ระยะที่ 2
ดาวน์โหลด
0
27 เมษายน 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้าน RDI ระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่
ดาวน์โหลด
0
26 มีนาคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษางานเลขานุการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0