×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
11 สิงหาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว (tourism inventory) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด
0
3 สิงหาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดาวน์โหลด
0
13 กรกฎาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
13 กรกฎาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสำรวจระดับความสำคัญของสมรรถนะ (Non-Cognitive Competency) สำหรับ 3 อาชีพที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
8 กรกฎาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
1 กรกฎาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานบริการงานอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
24 มิถุนายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
24 มิถุนายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านงานประชุมและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงาน
ดาวน์โหลด
0
2 มิถุนายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ดาวน์โหลด
0
20 พฤษภาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ
ดาวน์โหลด
0