ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
13 กุมภาพันธ์ 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย
ดาวน์โหลด
0
30 มกราคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสารัตถะและสื่อเผยแพร่ภาษาอังกฤษของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
29 มกราคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่นำทางการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารของไทย
ดาวน์โหลด
0
29 มกราคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริฒนวัตกรรมด้านใหม่ (sandbox) และการออกแบบมาตรการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ
ดาวน์โหลด
0
17 มกราคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายการอุดมศึกษา ฯ
ดาวน์โหลด
0
23 ธันวาคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลด
0
16 ธันวาคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
ดาวน์โหลด
0
11 พฤศจิกายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาโครงการอวกาศในโรงเรียน ออกแบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมบุคลากรของห้องปฏิบัติการ STEM Lab
ดาวน์โหลด
0
11 พฤศจิกายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนฯ
ดาวน์โหลด
0
25 ตุลาคม 2019
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 62
0