×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
5 กรกฎาคม 2021
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างควบคุมงานตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสำหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน
ดาวน์โหลด
0
5 กรกฎาคม 2021
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสำหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน
ดาวน์โหลด
0
27 เมษายน 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาประเด็น ข้อจำกัด ด้านกฎระเบียบ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภายใต้กลไก Sandbox ระยะที่ 2
ดาวน์โหลด
0
27 เมษายน 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้าน RDI ระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่
ดาวน์โหลด
0
26 มีนาคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษางานเลขานุการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
5 มีนาคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการสร้างความมือเชิงยุทธศาสตร์ด้าน RDI ระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
5 มีนาคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ สอวช.
ดาวน์โหลด
0
1 มีนาคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
24 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาพอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Development and Industrialization Capability of Medium Enterprise RDI)
ดาวน์โหลด
0
15 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาการสร้างขั้วความเจริญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม Route 1 Innovation Economic Corridor
ดาวน์โหลด
0