×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
4 พฤศจิกายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการเพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูล ในการปฏิบัติงานเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
2 ตุลาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
ดาวน์โหลด
0
1 ตุลาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพรวมถึงดูแลทรัพย์สินบุคลากร สำนักงาน และประสานงานด้านการต้อนรับ งานธุรการ สอวช.
ดาวน์โหลด
0
25 กันยายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน พร้อมพนักงานรถตู้ 1 คน
ดาวน์โหลด
0
25 กันยายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คน
ดาวน์โหลด
0
25 กันยายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สอวช.
ดาวน์โหลด
0
18 กันยายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (e-HR)
ดาวน์โหลด
0
9 กันยายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านนโยบาย ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การค้า และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ดาวน์โหลด
0
21 สิงหาคม 2020
ประกาศผู้ชนะจ้างประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ดาวน์โหลด
0
11 สิงหาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว (tourism inventory) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด
0