×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

15 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสถานภาพและการพัฒนา ระบบนิเวศการร่วมทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

0

26 มกราคม 2021

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาถอดบทเรียนโครงการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลาง ด้านงานวิจัย พัฒนาและอุตสาหกรรม (Research Development and Industrialization Capability of Medium Enterprise)

ดาวน์โหลด

0

18 มกราคม 2021

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

0

18 มกราคม 2021

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ดาวน์โหลด

0

8 มกราคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านงานประชุมและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

0

4 มกราคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจ้างศึกษาและจัดทำกลยุทธ์การสร้างโอกาศทางการค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยในประเทศอินเดีย

ดาวน์โหลด

0

3 ธันวาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการออกแบบและจัดทำระบบบริหารจัดการให้บริการร่วม (Shared Service Management System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

17 พฤศจิกายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

0

4 พฤศจิกายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการเพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูล ในการปฏิบัติงานเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

2 ตุลาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ดาวน์โหลด

0