messenger icon
×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

18 มกราคม 2021

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ดาวน์โหลด

0

8 มกราคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านงานประชุมและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

0

4 มกราคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจ้างศึกษาและจัดทำกลยุทธ์การสร้างโอกาศทางการค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยในประเทศอินเดีย

ดาวน์โหลด

0

3 ธันวาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการออกแบบและจัดทำระบบบริหารจัดการให้บริการร่วม (Shared Service Management System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

17 พฤศจิกายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

0

4 พฤศจิกายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการเพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูล ในการปฏิบัติงานเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

2 ตุลาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ดาวน์โหลด

0

1 ตุลาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพรวมถึงดูแลทรัพย์สินบุคลากร สำนักงาน และประสานงานด้านการต้อนรับ งานธุรการ สอวช.

ดาวน์โหลด

0

25 กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน พร้อมพนักงานรถตู้ 1 คน

ดาวน์โหลด

0

25 กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คน

ดาวน์โหลด

0