×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

1 ตุลาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพรวมถึงดูแลทรัพย์สินบุคลากร สำนักงาน และประสานงานด้านการต้อนรับ งานธุรการ สอวช.

ดาวน์โหลด

0

25 กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน พร้อมพนักงานรถตู้ 1 คน

ดาวน์โหลด

0

25 กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คน

ดาวน์โหลด

0

25 กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สอวช.

ดาวน์โหลด

0

18 กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (e-HR)

ดาวน์โหลด

0

9 กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านนโยบาย ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การค้า และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลด

0

21 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะจ้างประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ดาวน์โหลด

0

11 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว (tourism inventory) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ดาวน์โหลด

0

3 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

0

13 กรกฎาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0