×

กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 721
ผศ. ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 313
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการอุดมศึกษา
@
0-2109-5432 ต่อ 313
ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
221
ดร.อารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
220
ดร.ดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
564
นางสาวนัยนา เปลี่ยนผัน
นักพัฒนานโยบาย
@
406
ดร.พริสา ตั้งล้ำเลิศ
นักพัฒนานโยบาย
@
307
นางสาวอัชฌา ป่านแก้ว
นักพัฒนานโยบาย
@
509
ดร.อภิชาติ อภัยวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
316
นางสาวณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว
นักพัฒนานโยบาย
@
417
นางสาวพรเพ็ญ แซ่อึ้ง
นักพัฒนานโยบาย
@
217
นางสาวลัดดาวรรณ เจริญศิริวัฒน์
นักพัฒนานโยบาย
@
110
นางสาวสุธิดา พิริยะการสกุล
นักพัฒนานโยบาย
@
907
นายณรงค์ฤทธิ์ วารี
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
นายภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์
ผู้ประสานงาน
@
211