×

กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
รักษาการรองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 703
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 721
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
0-2109-5432 ต่อ 721
นางสาวสลิลวรรณ กลับประสิทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
0-2109-5432 ต่อ 731
ดร.ชโลธร บุญเหลือ
ผู้อำนวยการฝ่าย
@
508
นายอาศิร จิระวิทยาบุญ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
404
ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
308
ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
305
ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
111
ดร.ชนิดา แสนสะอาด
นักพัฒนานโยบาย
@
565
นายนรชัย รังสีวิจิตรประภา
นักพัฒนานโยบาย
@
568
ดร.ฐิติมา สงเคราะห์
นักพัฒนานโยบาย
@
572
นายปรีชา เกียรติกิระขจร
นักพัฒนานโยบาย
@
411
นางสาวเพชรดา เอกอาภากุล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
นางสาวภาณินี จารุวัฒนมงคล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
576
นางสาวดาวิษา ฮุนตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
555
นางสาวจันทรัตน์ ฮะติ๊ด
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
711
นางสาวณัฐธิดา กลิ่นพยอม
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@