×

กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองผู้อำนวยการ
ผศ. ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายนวัตกรรมการอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
221
นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
213
ดร.อารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
220
ดร.ดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
นักพัฒนานโยบาย
@
564
นางสาวนัยนา เปลี่ยนผัน
นักพัฒนานโยบาย
@
406
ดร.พริสา ตั้งล้ำเลิศ
นักพัฒนานโยบาย
@
307
นางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์
นักพัฒนานโยบาย
@
416
ดร.อรณิช เวชปาน
นักพัฒนานโยบาย
@
302
นางสาวอัชฌา ป่านแก้ว
นักพัฒนานโยบาย
@
509
ดร.อภิชาติ อภัยวงศ์
นักพัฒนานโยบาย
@
316
นางสาวณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
417
นางสาวพรเพ็ญ แซ่อึ้ง
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
217
นางสาวลัดดาวรรณ เจริญศิริวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
110
นางสาวสุธิดา พิริยะการสกุล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
907
นายณรงค์ฤทธิ์ วารี
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
นายภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์
ผู้ประสานงาน
@
211