messenger icon
×

Life@NXPO

NXPO Careers

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างสมดุล พร้อมรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านพลังความสามารถที่คุณมี

How We Hire
สมัครงาน

เลือกตำแหน่งงานที่สนใจ และกรอกข้อมูลผ่านระบบe-Recruitment

ทำแบบทดสอบ

Personality Traits ความรู้ ความสามารถประจำตำแหน่ง

สัมภาษณ์

พูดคุยทำความรู้จัก นำเสนอผลงานฯลฯ

NXPO Work - Life Fit

สอวช. ออกแบบการทำงานในรูปแบบ Hybrid พนักงานสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ ผ่านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ในการทำงานที่ทันสมัย รองรับวิถีการทำงานให้มีความคล่องตัว เพื่อสร้างผลิตภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น พนักงานมีอิสระในการออกแบบตารางชีวิตของตัวเอง มีเวลาได้ไปตามหาไอเดียใหม่ๆ ดูแลทั้งสุขภาพกายและใจให้มีความสุข เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณค่าในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

Hybrid Workplace :

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 3 วัน/สัปดาห์ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ เพิ่มความ Productive

Flexible Benefits :

สวัสดิการเลือกได้อิสระตามรูปแบบการใช้ชีวิต ตาม Solution ที่ออกแบบไว้

Agile Mindset :

แนวคิดการทำงานเน้นความคล่องตัว ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น

Digitalization :

พัฒนารูปแบบการทำงานแบบดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

NXPO Care

สวัสดิการพื้นฐาน
สวัสดิการเลือกได้อิสระ
สวัสดิการอื่น

สวัสดิการพื้นฐาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันชีวิตกลุ่ม
ประกันสุขภาพกลุ่ม

สวัสดิการเลือกได้อิสระ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าคลอดบุตร
การสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกีฬา และนันทนาการ
ค่ารักษาพยาบาล และทันตกรรมของบิดามารดา

สวัสดิการอื่น

วันหยุด/วันลา
การพัฒนา การศึกษาต่อ
โอกาสในการร่วมกิจกรรมต่างๆ

Development & Career Path

สอวช. ใส่ใจกับการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเปิดโอกาส ให้พนักงานได้รับการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตน (Upskill & Reskill) ทั้งในมิติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และมิติที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือวางแผนการพัฒนา เพื่อสนับสนุน Career Development เชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงาน ได้เติบโตก้าวหน้า และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของสังคมไทย

Workplace & Location

สภาพแวดล้อมที่ลงต้ว

ตั้งอยู่อาคารจัตุรัสจามจุรี พื้นที่ใจกลางเมือง ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตได้หลากหลาย

MRT สามย่าน และ BTS สยาม/สีลม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สวนลุมพินี
Createch Living Space

มีพื้นที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Inspiration Zone เพื่อให้พนักงานเกิดประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน ส่งเสริม ให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่สนุก เกิดความคิดสร้างสรรค์ เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม

NXPO Awards