×

ยุทธศาสตร์และทิศทาง สอวช.


หน้าหลัก » ยุทธศาสตร์และทิศทาง สอวช.

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน้นการสร้างผลกระทบเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างเศรษฐกิจ BCG สร้างชุมชนนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนเชิงสังคมด้วยนวัตกรรม และสร้างคนและสถาบันความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน

ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป 

สำนักงานให้ความสำคัญต่อ Future setting, จัดทำกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, พัฒนา New Initiative & Policy Package, ออกแบบมาตรการ การปลดล็อค และ Sandbox, System Research &  Mechanism Design, Unify Data System for Policy Formulation, budgeting & monitoring and evaluation และเป็นฝ่ายเลขานุการวิชาการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

7 ทิศทางการดำเนินงานของ สอวช.

  1. Future Setting
  2. จัดทำกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)
  3. พัฒนาข้อริเริ่มใหม่ และแพ็คเกจนโยบาย (New Initiative & Policy package) โดย สอวช. ริเริ่ม Policy Accelerator เป็นกลไกพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มใหม่ (Policy Formulation) ทำให้นโยบายเกิดผล (Legitimization) และนำไปสู่การขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว
  4. ออกแบบมาตรการ การปลดล็อค และ Sandbox เพื่อให้มีกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ กลไก และแนวปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมวิจัยและสร้างนวัตกรรม (ease of doing innovation business) ที่ครอบคลุมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบวิจัยและนวัตกรรม
  5. การวิจัยระบบและออกแบบกลไก (System Research & Mechanism Design) ทั้งการออกแบบโครงสร้างระบบ อววน. และการบริหารจัดการนโยบาย, ออกแบบระบบบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงออกแบบการระบบการติดตามประเมินผล
  6. รวมระบบข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบาย งบประมาณและการติดตามประเมินผล (Unify Data System for Policy Formulation, Budgeting & M&E) เพื่อให้ฐานข้อมูลเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
  7. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ( NXPC Secretariat)