กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการ
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายคาดการณ์อนาคต
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย
นางสาวสิรินยา ลิม
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม
ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
304
นายปรินันท์ วรรณสว่าง
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
903
นางสาววิภาพร อัศวพิศิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
904
ดร.ชโลธร บุญเหลือ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
508
นางสาวสุภัค วิรุฬหการุญ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
310
นางสาวโสภิดา ทองโสภิต
นักพัฒนานโยบาย
@
309
นางสาวณิศรา จันทรประทิน
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
306
นางสาวชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์
นักพัฒนานโยบาย
@
303
ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
562
นางสาวสุนทรี นามลิวัลย์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
906
นางสาวอรนุช รัตนะ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
317
ดร.ฐิติมา สงเคราะห์
นักพัฒนานโยบาย
@
572
ดร.วสุธาดล นาควิโรจน์
นักพัฒนานโยบาย
@
319
นางสาวศิธร กุลรดาธร
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
412
นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนา
นักพัฒนานโยบาย
@
318
นายณัฐกิจ บัวโต
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
560
นายณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
210
นายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
507
นางสาวนรารัตน์ รัตนมณี
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
206
นางสาวชนิภรณ์ เลิศล้ำ
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
123
นางสาวดาวิษา ฮุนตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
555
นางสาวสุทิพาพรรณ ตุ้มหอม
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
109
นายวรพงษ์ เหรียญศิริวรรณ
@
นายปรีชา เกียรติกิระขจร
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
411
นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์
@
566