×

กลุ่มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ นวัตกรรมสังคมและความร่วมมือ


ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 721
นางสาวนิรดา วีระโสภณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นางสาวสิรินยา ลิม
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
0-2109-5432 ต่อ 721
ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย
ผู้อำนวยการฝ่าย
@
562
นางสาวสุภัค วิรุฬหการุญ
ผู้อำนวยการฝ่าย
@
310
ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
304
นายปรินันท์ วรรณสว่าง
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
903
ดร.อภิชาติ อภัยวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
316
นางสาววิภาพร อัศวพิศิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
904
นางสาวสุนทรี นามลิวัลย์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
906
นางสาวอุบลทิต จังติยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
นางสาวชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์
นักพัฒนานโยบาย
@
303
ดร.มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย
นักพัฒนานโยบาย
@
415
นางสาวสุทิพาพรรณ ตุ้มหอม
นักพัฒนานโยบาย
@
109
นางสาวศิธร กุลรดาธร
นักพัฒนานโยบาย
@
412
นางสาวนัยนา เปลี่ยนผัน
นักพัฒนานโยบาย
@
406
นางสาวสิรินพร แดงพ่วง
นักพัฒนานโยบาย
@
409
นางสาวนธิดา ศิริอภัยพันธ์
นักพัฒนานโยบาย
@
นายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
507
นายณัฐกิจ บัวโต
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
560
นายจิรายุฒ ราชวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@