×

กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการ
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวสิรินยา ลิม
ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายคาดการณ์อนาคต
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย
ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
304
ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
562
ดร.ชโลธร บุญเหลือ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
508
นางสาวณิศรา จันทรประทิน
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
306
นางสาววิภาพร อัศวพิศิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
904
นางสาวสุนทรี นามลิวัลย์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
906
นางสาวสุภัค วิรุฬหการุญ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
310
นางสาวอรนุช รัตนะ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
317
นายปรินันท์ วรรณสว่าง
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
903
นางสาวชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์
นักพัฒนานโยบาย
@
303
ดร.ฐิติมา สงเคราะห์
นักพัฒนานโยบาย
@
572
นางสาวโสภิดา ทองโสภิต
นักพัฒนานโยบาย
@
309
ดร.วสุธาดล นาควิโรจน์
นักพัฒนานโยบาย
@
319
นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนา
นักพัฒนานโยบาย
@
318
นางสาวชนิภรณ์ เลิศล้ำ
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
123
นางสาวดาวิษา ฮุนตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
555
นางสาวนรารัตน์ รัตนมณี
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
206
นางสาวศิธร กุลรดาธร
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
412
นางสาวสิรินพร แดงพ่วง
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
409
นางสาวสุทิพาพรรณ ตุ้มหอม
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
109
นายณัฐกิจ บัวโต
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
560
นายณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
210
นายปรีชา เกียรติกิระขจร
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
411
นายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
507
นางสาวนธิดา ศิริอภัยพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
นายวรพงษ์ เหรียญศิริวรรณ
ผู้ประสานงาน
@