×

กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 721
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 721
นางสาวสิรินยา ลิม
ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม
@
0-2109-5432 ต่อ 721
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคาดการณ์อนาคต
@
0-2109-5432 ต่อ 721
ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
304
ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
111
ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
562
ดร.ชโลธร บุญเหลือ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
508
นางสาววิภาพร อัศวพิศิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
904
นางสาวสุนทรี นามลิวัลย์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
906
นางสาวสุภัค วิรุฬหการุญ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
310
นายปรินันท์ วรรณสว่าง
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
903
นางสาวชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์
นักพัฒนานโยบาย
@
303
ดร.ฐิติมา สงเคราะห์
นักพัฒนานโยบาย
@
572
ดร.อรณิช เวชปาน
นักพัฒนานโยบาย
@
302
นางสาวชนิภรณ์ เลิศล้ำ
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
123
นางสาวดาวิษา ฮุนตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
555
นางสาวศิธร กุลรดาธร
นักพัฒนานโยบาย
@
412
นางสาวสิรินพร แดงพ่วง
นักพัฒนานโยบาย
@
409
นางสาวสุทิพาพรรณ ตุ้มหอม
นักพัฒนานโยบาย
@
109
นายณัฐกิจ บัวโต
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
560
นายปรีชา เกียรติกิระขจร
นักพัฒนานโยบาย
@
411
นายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
507
นางสาวนธิดา ศิริอภัยพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
นางสาวธัญญรัศม์ ภัทรวณิชพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
นางสาวอุบลทิต จังติยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
นายจิรายุฒ ราชวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@