messenger icon
×

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ


หน้าหลัก » ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ประจำปี 2565

1. โครงการวิจัยเชิงระบบเพื่อกำหนดวาระการพัฒนาด้าน อววน. และออกแบบกลไกการขับเคลื่อน 19,730,000 บาท

ลำดับที่รายงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยรายชื่อผู้ทำวิจัยงบประมาณที่ใช้ระยะเวลาทำวิจัยเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์
1รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมคุณมนันยา ชุณหวุฒิ/
คุณอานนท์ ตานะเศรษฐ /
คุณนายนรชัย รังสีวิจิตรประภา
2,500,0001 ปี 6 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System65-TechScreening
2รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการและกลไกการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยคุณมนันยา ชุณหวุฒิ/
คุณอานนท์ ตานะเศรษฐ
3,500,0001 ปี 6 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System65-IDE
3รายงานการศึกษาโอกาสและกลยุทธ์อุตสาหกรรม Functional ingredients ของประเทศไทยคุณสิรินยา ลิม /
คุณสุทิพาพรรณ ตุ้มหอม
1,500,0001 ปี 6 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System65-Functional_Ingredients
4ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การส่งเสริมเพื่อขยายผลระบบการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมโยงระหว่างระบบการผลิตกำลังคนและความต้องการของตลาดแรงงานคุณพรเพ็ญ แซ่อึ้ง /
คุณสุธิดา พิริยะการสกุล
2,000,0001 ปี 6 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/SystemResearch-Cocreation
5รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษานวัตกรรมสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคุณศรวณีย์ สิงห์ทอง / คุณชนิดา แสนสะอาด1,000,0001 ปี 6 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System65-waterMGT
6รายงานฉบับสมบูรณ์ กลไกการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นคุณสิรินยา ลิม /
คุณสุทิพาพรรณ ตุ้มหอม
3,230,0001 ปี 6 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System65-microorganisms
7รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษากลไกการขยับสถานะทางสังคมของประชากรกลุ่มฐานราก : บทบาทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรคุณปรินันท์ วรรณสว่าง2,000,0001 ปี 6 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System65-social
8รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพด้วยการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพคุณสิรินยา ลิม /
คุณชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์
4,000,0001 ปี 6 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System65-Health

งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ประจำปี 2564

1. การวิจัยเชิงระบบและการศึกษาอนาคตเพื่อกระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ 24,584,000 บาท

ลำดับที่รายงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยรายชื่อผู้ทำวิจัยงบประมาณที่ใช้ระยะเวลาทำวิจัยเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์
1รายงานฉบับสมบูรณ์ “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม ผ่านมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย”คุณชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์5,000,0001 ปี 2 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System64-GPI
2รายงานฉบับสมบูรณ์ “การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDEs) ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างตลาดให้กับหน่วยบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (iBDS)”คุณณัฐกิจ บัวโต3,800,00010 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System64-IDEsiBDS
3รายงานการศึกษาการศึกษาการสร้างขั้วความเจริญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม Route 1 Innovation Economic Corridorคุณมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์8,000,0001 ปี 4 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System64-Route1
4รายงานการศึกษาการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้าน RDI ระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่คุณนิรดา
วีระโสภณ
คุณอานนท์
ตานะเศรษฐ์
5,300,0001 ปี 4 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System64-LESME
5รายงานการศึกษาการพัฒนาหน่วย iBDS การพัฒนา Market diversification และ IDE: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชุบโลหะไทยคุณสิรินยา ลิม
คุณณัฐกิจ บัวโต
2,284,0001 ปีhttps://www.nxpo.or.th/System64-iBDSNexurf

2. การศึกษาวิจัยเชิงระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม : รายประเด็นยุทธศาสตร์ 8,600,000 บาท

ลำดับที่รายงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยรายชื่อผู้ทำวิจัยจำนวนเงินตามสัญญาจ้างระยะเวลาทำวิจัยเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์
1รายงานการศึกษาวิจัยเชิงระบบ เรื่อง การใช้ศักยภาพ อววน. เพื่อยกระดับการเรียนรู้และการทำงานของผู้สูงอายุคุณพรเพ็ญ
แซ่อึ้ง
คุณสุธิดา
พิริยะการสกุล
3,399,56910 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/System64-Learning
2ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ กลไกและแนวทางการสร้างโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐประชาชนจีนคุณวิภาพร
อัศวพิศิษฐ์
1,999,8002 ปีhttps://www.nxpo.or.th/System64-ScurvesThaiChina
3ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอมาตรการ กลไก อววน. และแนวทางการสร้างโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย กับ กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคคุณวิภาพร
อัศวพิศิษฐ์
2,497,0002 ปี
4รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเบื้องต้นในประเทศจีนด้วยฐานข้อมูลสิทธิบัตร (Preliminary Patent Landscape by Sector)คุณวิภาพร
อัศวพิศิษฐ์
2000001 ปีhttps://www.nxpo.or.th/System64-TechTrend

งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ประจำปี 2563

1. แผนงานการวิจัยเชิงระบบและการศึกษาอนาคตเพื่อกระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ (New Development Paradigm) งบประมาณ 36,575,000 บาท

ลำดับที่รายงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยรายชื่อผู้ทำวิจัยจำนวนเงินตามสัญญาจ้างระยะเวลาทำวิจัยเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์
1รายงานการศึกษา “การวิจัยระบบอาหาร: การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบอาหาร “นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม8,000,0001 ปี 4 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-Food
2รายงานการศึกษา “Policy Framework for Thailand Circular Economy Entrepreneurship Ecosystem”นางสาวอรนุช รัตนะ /
นายพีระ
เชาว์เฉลิมพงศ์
1,276,5006 เดือนhttps://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-CEECO
3รายงานการศึกษา “โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่ เศรษฐกิจหมุนเวียน”นางสาวอรนุช รัตนะ /
นายพีระ
เชาว์เฉลิมพงศ์
2,300,0001 ปีhttps://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-CEPackaging
4รายงานการศึกษา “การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์โลก”นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี7,600,0001 ปีhttps://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-LLL
5รายงานการศึกษา “โครงการจัดทำสมุดปกขาวข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับระบบบริหารจัดการความรู้และการปรับปรุงโครงสร้างความรู้ทางสังคมศาสตร์ของประเทศไทย”นายปรินันท์ วรรณสว่าง / นางสาวโสภิดา ทองโสภิต5,000,0001 ปีhttps://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-Social
6รายงานการศึกษา “โครงการจัดทำสมุดปกขาวข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับระบบบริหารจัดการความรู้ และการปรับปรุงโครงสร้างความรู้ทางมนุษยศาสตร์ของประเทศไทย”นายปรินันท์ วรรณสว่าง / นางสาวโสภิดา ทองโสภิต3,500,0001 ปีhttps://www.nxpo.or.th/SystemResearch63-Humanities
7รายงานการศึกษา “โครงการจัดทำสมุดปกขาวข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับระบบบริหารจัดการความรู้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานความรู้ทางศิลปกรรมของประเทศไทย”นายปรินันท์ วรรณสว่าง / นางสาวโสภิดา ทองโสภิต5,000,0001 ปีhttps://www.nxpo.or.th/SystemRearch63-Arts

2. โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท

ลำดับที่รายงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยรายชื่อผู้ทำวิจัยจำนวนเงินตามสัญญาจ้างระยะเวลาทำวิจัยเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์
1รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายอารัมภ์
กิติพงษ์วัฒนา /
นางสาวธิดารัตน์ โกมลวานิช /
นางสาวดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล /
นางสาวณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว /
นางสาวลัดดาวรรณ
เจริญศิริวัฒน์
15,000,0001 ปีhttps://www.nxpo.or.th/system63-TRM