×

กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร


นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 313
นางอัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนากฎหมายและบริหารควมเสี่ยง
@
0-2109-5432 ต่อ 313
นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล
@
0-2109-5432 ต่อ 313
นางสาวอรนุช รัตนะ
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร
@
0-2109-5432 ต่อ 313
นางสาวอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
602
นายอาศิร จิระวิทยาบุญ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
404
นางสาวอภิชชยา บุญเจริญ
หัวหน้าส่วนอาวุโส
@
706
ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน
ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ
@
308
ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
305
นางสาวยุวดี อัณฑสูตร
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
604
นางสาวนิรมล เทพทวีพิทักษ์
หัวหน้าส่วนอาวุโส
@
703
นางกานตา ทวีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
708
นางสาวเต็มศิริ บุญโต
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
720
นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะ
หัวหน้าส่วน
@
729
นางสาวภัทรพร บุญยิ่งยง
หัวหน้าส่วน
@
709
นายยงยุทธ โทอิ้ง
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
707
นางสาววรรณพร เจริญรัตน์
หัวหน้าส่วน
@
730
นางสาวอัญชลี สมานบุตร
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
714
นางสาวเกศมณี รัตนเลิศนุสรณ์
นักพัฒนานโยบาย
@
603
นางสาวเสาวณิต อุดมเวชสกุล
นักพัฒนานโยบาย
@
606
นางสาวฐิติรัชต์ สายกระจ่าง
นักพัฒนานโยบาย
@
607
นางสาวอรฉัตร นาครภัฎ
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
222
นางสาวเกศแก้ว วิเศษจิตเลิศ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
724
นางสาวทิพย์รัตน์ ปลื้มถนอม
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
704
นางสาวนีรนุช วันหลุมข้าว
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
727
นางสาวพัชรินทร์ นาใจ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
722
นางสาวรพีพัฒน์ ทองสมบัติ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
725
นางสาววันทิพย์ ใจมูลมั่ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
723
นายภัญภณ นิลาศภัย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
731
นายสิทธา เศรษฐสิทธิ์ปรีดา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
313
นายอาทิตย์ สิงห์รัตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
718
นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วทองคำ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
713
นางสาวมัยพร เมืองทอง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
731
นายวิษณุ เหลากุล
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
710
นายศรัณย์ ประวิง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
705
นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
566
นายยุทธพงษ์ ไพคำนาม
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
735
นางสาวนันทรัตน์ มหาสวัสดิ์
นักพัฒนานโยบาย
@
นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย
ผู้ประสานงาน งานเลขานุการ
@
721
นางสาวกชวรรณ ปักครึก
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@