×

กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร


นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
รองผู้อำนวยการ
นางอัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร
นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล
นางสาวอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
602
นายอาศิร จิระวิทยาบุญ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
404
นางสาวอภิชชยา บุญเจริญ
หัวหน้างานอาวุโส และปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
@
706
นางสาวยุวดี อัณฑสูตร
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
604
นางสาวนิรมล เทพทวีพิทักษ์
หัวหน้างาน ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เฉพาะงานเลขานุการ
@
703
นางกานตา ทวีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
708
นางสาวเต็มศิริ บุญโต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
720
นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
729
นางสาวภัทรพร บุญยิ่งยง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
709
นายยงยุทธ โทอิ้ง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
707
นางสาววรรณพร เจริญรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
730
นางสาวอัญชลี สมานบุตร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
714
นางสาวเกศมณี รัตนเลิศนุสรณ์
นักพัฒนานโยบาย
@
603
นางสาวเสาวณิต อุดมเวชสกุล
นักพัฒนานโยบาย
@
606
นางสาวฐิติรัชต์ สายกระจ่าง
นักพัฒนานโยบาย
@
607
นางสาวกนกวรรณ มะกรวัฒนะ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
733
นางสาวเกศแก้ว วิเศษจิตเลิศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
724
นางสาวจันทรัตน์ ฮะติ๊ด
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
711
นางสาวทิพย์รัตน์ ปลื้มถนอม
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
704
นางสาวนีรนุช วันหลุมข้าว
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
727
นางสาวพัชรินทร์ นาใจ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
722
นางสาวเมธาวี จุฬาลักษณ์ศิริบุญ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (งานสารบรรณ)
@
717
นางสาวรพีพัฒน์ ทองสมบัติ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
725
นางสาววันทิพย์ ใจมูลมั่ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
723
นายภัญภณ นิลาศภัย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
731
นายสิทธา เศรษฐสิทธิ์ปรีดา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
313
นายอาทิตย์ สิงห์รัตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
718
นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วทองคำ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
713
นางสาวมัยพร เมืองทอง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
731
นายวิษณุ เหลากุล
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
710
นายศรัณย์ ประวิง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
705
นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
566
นายยุทธพงษ์ ไพคำนาม
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
นางสาวนันทรัตน์ มหาสวัสดิ์
นักพัฒนานโยบาย
@
นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย
ผู้ประสานงาน งานเลขานุการ
@
721
นายธนิกร ไชยศรีษะ
ผู้ประสานงาน