×

กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร


นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
รองผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 313
ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
@
0-2109-5432 ต่อ 731
นางอัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
0-2109-5432 ต่อ 313
นางสาวอรนุช รัตนะ
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
0-2109-5432 ต่อ 313
นางสาวอภิชชยา บุญเจริญ
ผู้อำนวยการฝ่าย
@
706
นางสาวอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
602
นางสาวยุวดี อัณฑสูตร
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
604
นางสาวเกศมณี รัตนเลิศนุสรณ์
นักพัฒนานโยบาย
@
603
นางสาวเสาวณิต อุดมเวชสกุล
นักพัฒนานโยบาย
@
606
นางสาวฐิติรัชต์ สายกระจ่าง
นักพัฒนานโยบาย
@
607
นางสาวนันทรัตน์ มหาสวัสดิ์
นักพัฒนานโยบาย
@
นางสาวนิรมล เทพทวีพิทักษ์
หัวหน้าส่วนอาวุโส
@
703
นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะ
หัวหน้าส่วน
@
729
นางสาวภัทรพร บุญยิ่งยง
หัวหน้าส่วน
@
709
นางกานตา ทวีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
708
นางสาวเต็มศิริ บุญโต
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
720
นายยงยุทธ โทอิ้ง
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
707
นางสาวอัญชลี สมานบุตร
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
714
ว่าที่ ร.ต.หญิงชณันภัสร์ พีระวัฒน์ปิติ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
724
นางสาวพัชรินทร์ นาใจ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
@
722
นางสาวทิพย์รัตน์ ปลื้มถนอม
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
704
นางสาวนีรนุช วันหลุมข้าว
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
727
นางสาวรพีพัฒน์ ทองสมบัติ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
725
นางสาววันทิพย์ ใจมูลมั่ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
723
นายภัญภณ นิลาศภัย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
731
นายอาทิตย์ สิงห์รัตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
718
นางสาวมัยพร เมืองทอง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
731
นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
566
นายวิษณุ เหลากุล
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
710
นายศรัณย์ ประวิง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
705
นายยุทธพงษ์ ไพคำนาม
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
735
นางสาวกชวรรณ ปักครึก
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
นางสาวกัญญาวีร์ ภูงาม
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
717
นางสาวนภัส ญาติพรหม
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย
ผู้ประสานงาน งานเลขานุการ
@
721