messenger icon
×
หน้าหลัก » NXPO Awards » สอวช. รับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

สอวช. รับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

วันที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2023 343 Views

(6 ธันวาคม 2566) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข รองผู้อำนวยการ สอวช. และนายยงยุทธ โทอิ้ง หัวหน้าส่วน ฝ่ายพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล และดิจิทัล เข้าร่วมรับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Awards 2023) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย สอวช. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)” จาก นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน และในปีนี้ได้นำผลการสำรวจมาพิจารณามอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ต่อไป

เรื่องล่าสุด