messenger icon
×
หน้าหลัก » NXPO Awards » สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรายงานผลการประเมิน ITA ปี 66 – สอวช. คว้าอันดับ 4 ของหน่วยงานประเภท องค์การมหาชน ด้วยคะแนน 95.08

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรายงานผลการประเมิน ITA ปี 66 – สอวช. คว้าอันดับ 4 ของหน่วยงานประเภท องค์การมหาชน ด้วยคะแนน 95.08

วันที่เผยแพร่ 11 สิงหาคม 2023 921 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ “ผ่านดี” โดยได้คะแนน 95.08 จากคะแนนเต็ม 100 โดยผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 4 ของหน่วยงานประเภท องค์การมหาชน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA เริ่มเข้าสู่กระบวนการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดการประเมินเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ภายใต้การกำกับดูแลมาตรฐานการประเมินและความถูกต้องน่าเชื่อถือทางวิชาการ โดยสร้างการส่วนร่วมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) ของบุคลากรภาครัฐ และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ของประชาชนที่มาติดต่อหรือรับบริการหน่วยงานภาครัฐ โดยการประเมิน ITA เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 90.19 คะแนน ซึ่งมีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 2.62 คะแนน โดย สอวช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป

เรื่องล่าสุด