×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

5 กรกฎาคม 2021

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างควบคุมงานตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสำหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน

ดาวน์โหลด

0

5 กรกฎาคม 2021

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสำหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน

ดาวน์โหลด

0

27 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาประเด็น ข้อจำกัด ด้านกฎระเบียบ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภายใต้กลไก Sandbox ระยะที่ 2

ดาวน์โหลด

0

27 เมษายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้าน RDI ระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่

ดาวน์โหลด

0

26 มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษางานเลขานุการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

5 มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการสร้างความมือเชิงยุทธศาสตร์ด้าน RDI ระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

5 มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ สอวช.

ดาวน์โหลด

0

1 มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

24 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาพอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Development and Industrialization Capability of Medium Enterprise RDI)

ดาวน์โหลด

0

15 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาการสร้างขั้วความเจริญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม Route 1 Innovation Economic Corridor

ดาวน์โหลด

0