×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
24 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาพอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Development and Industrialization Capability of Medium Enterprise RDI)
ดาวน์โหลด
0
15 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาการสร้างขั้วความเจริญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม Route 1 Innovation Economic Corridor
ดาวน์โหลด
0
15 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสถานภาพและการพัฒนา ระบบนิเวศการร่วมทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรม
ดาวน์โหลด
0
26 มกราคม 2021
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาถอดบทเรียนโครงการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลาง ด้านงานวิจัย พัฒนาและอุตสาหกรรม (Research Development and Industrialization Capability of Medium Enterprise)
ดาวน์โหลด
0
18 มกราคม 2021
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
18 มกราคม 2021
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี
ดาวน์โหลด
0
8 มกราคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านงานประชุมและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
4 มกราคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจ้างศึกษาและจัดทำกลยุทธ์การสร้างโอกาศทางการค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยในประเทศอินเดีย
ดาวน์โหลด
0
3 ธันวาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการออกแบบและจัดทำระบบบริหารจัดการให้บริการร่วม (Shared Service Management System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
17 พฤศจิกายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
0