messenger icon
×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

24 มิถุนายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

24 มิถุนายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านงานประชุมและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงาน

ดาวน์โหลด

0

2 มิถุนายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ดาวน์โหลด

0

20 พฤษภาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ

ดาวน์โหลด

0

12 พฤษภาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

12 พฤษภาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการภาพอนาคตประเทศไทย หลังวิกฤต COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

23 เมษายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการในการจัดทำการศึกษา วิจัย และขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย

ดาวน์โหลด

0

24 มีนาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยฝึกอบรม และรับรองการจ้างบุคลากรตำแหน่งทักษะสูง

ดาวน์โหลด

0

23 มีนาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ สอวช.

ดาวน์โหลด

0

3 มีนาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

ดาวน์โหลด

0