messenger icon
×

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานบริการงานอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานบริการงานอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสำนักงาน