messenger icon
×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

13 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

ดาวน์โหลด

0

30 มกราคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสารัตถะและสื่อเผยแพร่ภาษาอังกฤษของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

0

29 มกราคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่นำทางการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารของไทย

ดาวน์โหลด

0

29 มกราคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริฒนวัตกรรมด้านใหม่ (sandbox) และการออกแบบมาตรการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ

ดาวน์โหลด

0

17 มกราคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายการอุดมศึกษา ฯ

ดาวน์โหลด

0

23 ธันวาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

0

16 ธันวาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม ระยะที่ 2

ดาวน์โหลด

0

11 พฤศจิกายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาโครงการอวกาศในโรงเรียน ออกแบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมบุคลากรของห้องปฏิบัติการ STEM Lab

ดาวน์โหลด

0

11 พฤศจิกายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนฯ

ดาวน์โหลด

0

25 ตุลาคม 2019

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 62

0