messenger icon
×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

21 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะจ้างประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ดาวน์โหลด

0

11 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว (tourism inventory) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ดาวน์โหลด

0

3 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

0

13 กรกฎาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

13 กรกฎาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสำรวจระดับความสำคัญของสมรรถนะ (Non-Cognitive Competency) สำหรับ 3 อาชีพที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

8 กรกฎาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

1 กรกฎาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานบริการงานอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

24 มิถุนายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

0

24 มิถุนายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านงานประชุมและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงาน

ดาวน์โหลด

0

2 มิถุนายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ดาวน์โหลด

0