messenger icon
×

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนากำลังคน พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

วันที่เผยแพร่ 20 พฤษภาคม 2024

ประกาศประกวดราคา
ดาวน์โหลดเอกสาร