×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
15 ธันวาคม 2020
จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
4 สิงหาคม 2020
จ้างประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
0
17 มิถุนายน 2020
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสมรรถนะทางอาชีพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด
0
20 เมษายน 2020
ประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการข้อมูลด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ที่จำเป็นต่อการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ และการจัดสรรงบประมาณและการวัดผลตาม KRs
ดาวน์โหลด
0
23 กันยายน 2019
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
0
5 กันยายน 2019
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ดาวน์โหลด
0
4 กันยายน 2019
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
25 มิถุนายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการส่งเสริมบุคลากรฯ
ดาวน์โหลด
0
17 มิถุนายน 2019
เอกสารประกวดราคาการจ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2019
ดาวน์โหลด
0
6 มิถุนายน 2019
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด
0