×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
21 กรกฎาคม 2021
เอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์และระบบ E-service ข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ
ดาวน์โหลด
0
19 กรกฎาคม 2021
เอกสารประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365
ดาวน์โหลด
0
1 กรกฎาคม 2021
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศรองรับการขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง
ดาวน์โหลด
0
8 มิถุนายน 2021
ประกาศจ้างเหมาตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสำหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน
ดาวน์โหลด
0
26 มีนาคม 2021
(ร่าง)ขอบเขตของงานจ้างเหมาตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสำหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน
ดาวน์โหลด
0
24 ธันวาคม 2020
ประกาศเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี
ดาวน์โหลด
0
15 ธันวาคม 2020
จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
4 สิงหาคม 2020
จ้างประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
0
17 มิถุนายน 2020
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสมรรถนะทางอาชีพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด
0
20 เมษายน 2020
ประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการข้อมูลด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ที่จำเป็นต่อการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ และการจัดสรรงบประมาณและการวัดผลตาม KRs
ดาวน์โหลด
0