messenger icon
×

ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ 11 มกราคม 2024

ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร