×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงด้านความเป็นผู้ประกอบการ “การออกแบบบริการเพื่อธุรกิจ (Service design)” และ “การพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง” (Coaching for change maker workshop)
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อเสนอการสนับสนุนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และการศึกษาระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้พัฒนาสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDE)
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาโครงการ STI’s Student Railway Challenge ระยะที่ 1: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทาข้อกาหนดการแข่งขัน
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสุขภาพ
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการวิจัยและพัฒนา ในภาคเอกชนไทย ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15)
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโปรแกรมเมอร์สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)
ดาวน์โหลด
0