×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

25 มิถุนายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการส่งเสริมบุคลากรฯ

ดาวน์โหลด

0

17 มิถุนายน 2019

เอกสารประกวดราคาการจ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2019

ดาวน์โหลด

0

6 มิถุนายน 2019

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

0

6 มิถุนายน 2019

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

0

10 ตุลาคม 2018

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของระบบกรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลด

0

2 ตุลาคม 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

0

11 กันยายน 2018

ประกาศจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1 – 4 และ 10 – 16 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

0

6 กันยายน 2018

จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

ดาวน์โหลด

0

6 กันยายน 2018

จ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2018 “เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน เพื่อสนามแข่งขันธุรกิจแห่งอนาคต” (Disruptive Technologies and Future Business Environment)

ดาวน์โหลด

0

27 สิงหาคม 2018

การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16

ดาวน์โหลด

0