×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

18 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสุขภาพ

ดาวน์โหลด

0

18 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการวิจัยและพัฒนา ในภาคเอกชนไทย ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

0

10 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15)

ดาวน์โหลด

0

10 กรกฎาคม 2018

จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโปรแกรมเมอร์สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)

ดาวน์โหลด

0

10 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ ด้านนวัตกรรมอาหา

ดาวน์โหลด

0

10 กรกฎาคม 2018

การเช่าพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ดาวน์โหลด

0

10 กรกฎาคม 2018

การบำรุงรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ดาวน์โหลด

0

10 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนากาลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ

ดาวน์โหลด

0

10 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8

ดาวน์โหลด

0

10 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน

ดาวน์โหลด

0