×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
19 มีนาคม 2018
ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชาการเงินสำหรับผู้ประกอบการ Entrepreneurial Finance
ดาวน์โหลด
0
2 พฤศจิกายน 2017
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด
0
2 พฤศจิกายน 2017
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
0
28 กันยายน 2017
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย บริเวณ สวทน. ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16 พร้อมพนักงานต้อนรับ
ดาวน์โหลด
0
28 กันยายน 2017
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับผู้บริหารและงานสื่อสารองค์กร
ดาวน์โหลด
0
28 กันยายน 2017
เช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๑ คน
ดาวน์โหลด
0
28 กันยายน 2017
เช่าเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน
ดาวน์โหลด
0
27 กันยายน 2017
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานถ่ายเอกสาร
ดาวน์โหลด
0
25 กันยายน 2017
จ้างจัดทำหนังสือกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙
ดาวน์โหลด
0
22 สิงหาคม 2017
จ้างศึกษาวิจัยและจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
ดาวน์โหลด
0