×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
22 สิงหาคม 2017
จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน
ดาวน์โหลด
0
22 สิงหาคม 2017
จ้างการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ โอเพ่นอีอาร์พี เวอร์ชั่น6.1
ดาวน์โหลด
0
21 สิงหาคม 2017
จ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์บทบาทและประเด็นเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
21 สิงหาคม 2017
ซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR และกล้องถ่ายภาพวีดีโอ Handycam พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ดาวน์โหลด
0
21 สิงหาคม 2017
จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
0
21 สิงหาคม 2017
จ้างจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2017
ดาวน์โหลด
0
21 สิงหาคม 2017
จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการของสำนักงาน พร้อมบรรยายและพากย์เสียงภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด
0
21 สิงหาคม 2017
จ้างโครงการดำเนินการออกแบบและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านผู้ประกอบในรายวิชา ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship & Innovation)
ดาวน์โหลด
0
18 สิงหาคม 2017
จ้างผู้ประสานงานวิชาการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานที่นำไปสู่เส้นทางอาชีพ
ดาวน์โหลด
0
16 สิงหาคม 2017
จ้างจัดทำเอกสารประกอบนโยบายโครงการนวัตกรรมประเทศไทย : การยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย
ดาวน์โหลด
0