×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

10 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน

ดาวน์โหลด

0

6 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 12)

ดาวน์โหลด

0

6 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาสำรวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด

0

6 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

ดาวน์โหลด

0

28 มีนาคม 2018

ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุริจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15)

ดาวน์โหลด

0

19 มีนาคม 2018

ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชาการเงินสำหรับผู้ประกอบการ Entrepreneurial Finance

ดาวน์โหลด

0

2 พฤศจิกายน 2017

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

0

2 พฤศจิกายน 2017

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด

0

28 กันยายน 2017

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย บริเวณ สวทน. ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16 พร้อมพนักงานต้อนรับ

ดาวน์โหลด

0

28 กันยายน 2017

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับผู้บริหารและงานสื่อสารองค์กร

ดาวน์โหลด

0