×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
31 พฤษภาคม 2017
จ้างบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GINET
ดาวน์โหลด
0
22 พฤษภาคม 2017
จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการบ่มเพาะศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility ระยะที่ 3
ดาวน์โหลด
0
5 พฤษภาคม 2017
จ้างจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ STI MAKES THE CHANGE RETREAT 2017
ดาวน์โหลด
0
5 พฤษภาคม 2017
จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
0
2 พฤษภาคม 2017
จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มธ.)
ดาวน์โหลด
0
27 เมษายน 2017
จ้างโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม
ดาวน์โหลด
0
21 เมษายน 2017
จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มจพ.)
ดาวน์โหลด
0
21 เมษายน 2017
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเกษตร (Decision Supporting System for Agriculture)
ดาวน์โหลด
0
21 เมษายน 2017
จ้างจัดงานค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0
ดาวน์โหลด
0
12 เมษายน 2017
จ้างจัดประชุมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
ดาวน์โหลด
0