×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
15 มิถุนายน 2017
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมในภาคเอกชนไทย ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
0
6 มิถุนายน 2017
จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักลงทุน ( Angel Investors ) ผู้เชี่ยวชาญ ( Mentor ) และบุคลากรด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ ( Technology Commercialization ) ในประเทศไทย (สวทน.-มช)
ดาวน์โหลด
0
31 พฤษภาคม 2017
จ้างบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GINET
ดาวน์โหลด
0
22 พฤษภาคม 2017
จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการบ่มเพาะศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility ระยะที่ 3
ดาวน์โหลด
0
5 พฤษภาคม 2017
จ้างจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ STI MAKES THE CHANGE RETREAT 2017
ดาวน์โหลด
0
5 พฤษภาคม 2017
จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
0
2 พฤษภาคม 2017
จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มธ.)
ดาวน์โหลด
0
27 เมษายน 2017
จ้างโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม
ดาวน์โหลด
0
21 เมษายน 2017
จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มจพ.)
ดาวน์โหลด
0
21 เมษายน 2017
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเกษตร (Decision Supporting System for Agriculture)
ดาวน์โหลด
0