×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

2 พฤษภาคม 2017

จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มธ.)

ดาวน์โหลด

0

27 เมษายน 2017

จ้างโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

0

21 เมษายน 2017

จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน.-มจพ.)

ดาวน์โหลด

0

21 เมษายน 2017

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเกษตร (Decision Supporting System for Agriculture)

ดาวน์โหลด

0

21 เมษายน 2017

จ้างจัดงานค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0

ดาวน์โหลด

0

12 เมษายน 2017

จ้างจัดประชุมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย

ดาวน์โหลด

0

5 เมษายน 2017

จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาระบบนวัตกรรมของการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย

ดาวน์โหลด

0

5 เมษายน 2017

จ้างเผยแพร่ผลการสำรวจข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

ดาวน์โหลด

0

31 มีนาคม 2017

จ้างจัดทำของที่ระลึก Food Innopolis

ดาวน์โหลด

0

30 มีนาคม 2017

จ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของวิสาหกิจเริ่มต้นในกลุ่มการเกษตรและอาหารในประเทศไทย

ดาวน์โหลด

0