×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
3 ตุลาคม 2016
จ้างออกแบบและจัดทำเวปไซต์ Food Innopolis เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis
ดาวน์โหลด
0
30 ตุลาคม 2015
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด
0
30 ตุลาคม 2015
แผนการจัดหาปี 2559
แผนการจัดหาปี 2559
ดาวน์โหลด
0
3 ตุลาคม 2015
0003/2560
จ้างออกแบบและจัดทำเวปไซต์ Food Innopolis เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ Food Innopolis
ดาวน์โหลด
0
3 ตุลาคม 2015
0002/2560
การจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์บทบาทและประเด็นเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการจัดทำแผนการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในภาคอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
0