×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

23 มิถุนายน 2017

จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

0

20 มิถุนายน 2017

จ้างบริการเครือข่าย CAT Corporate Internet

ดาวน์โหลด

0

20 มิถุนายน 2017

การพัฒนาหลักสูตรและทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างโปรแกรมเมอร์สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมใหม่(Startup) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup)

ดาวน์โหลด

0

16 มิถุนายน 2017

ประกาศจ้างผู้ดูแลเว็บไซต์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร

ดาวน์โหลด

0

15 มิถุนายน 2017

จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมในภาคเอกชนไทย ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

0

6 มิถุนายน 2017

จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักลงทุน ( Angel Investors ) ผู้เชี่ยวชาญ ( Mentor ) และบุคลากรด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ ( Technology Commercialization ) ในประเทศไทย (สวทน.-มช)

ดาวน์โหลด

0

31 พฤษภาคม 2017

จ้างบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GINET

ดาวน์โหลด

0

22 พฤษภาคม 2017

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการบ่มเพาะศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility ระยะที่ 3

ดาวน์โหลด

0

5 พฤษภาคม 2017

จ้างจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ STI MAKES THE CHANGE RETREAT 2017

ดาวน์โหลด

0

5 พฤษภาคม 2017

จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

0