×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
30 มิถุนายน 2017
จ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน วทน. และการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ
ดาวน์โหลด
0
30 มิถุนายน 2017
สัญญาจ้างผู้ประสานงานวิชาการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
ดาวน์โหลด
0
30 มิถุนายน 2017
สัญญาจ้างผู้พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ
ดาวน์โหลด
0
23 มิถุนายน 2017
ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560
0
23 มิถุนายน 2017
จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
0
20 มิถุนายน 2017
จ้างบริการเครือข่าย CAT Corporate Internet
ดาวน์โหลด
0
20 มิถุนายน 2017
การพัฒนาหลักสูตรและทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างโปรแกรมเมอร์สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมใหม่(Startup) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup)
ดาวน์โหลด
0
16 มิถุนายน 2017
ประกาศจ้างผู้ดูแลเว็บไซต์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
ดาวน์โหลด
0
15 มิถุนายน 2017
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมในภาคเอกชนไทย ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
0
6 มิถุนายน 2017
จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักลงทุน ( Angel Investors ) ผู้เชี่ยวชาญ ( Mentor ) และบุคลากรด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ ( Technology Commercialization ) ในประเทศไทย (สวทน.-มช)
ดาวน์โหลด
0