×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

6 กันยายน 2018

จ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2018 “เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน เพื่อสนามแข่งขันธุรกิจแห่งอนาคต” (Disruptive Technologies and Future Business Environment)

ดาวน์โหลด

0

27 สิงหาคม 2018

การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16

ดาวน์โหลด

0

9 สิงหาคม 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฯ UX/UI

ดาวน์โหลด

0

24 กรกฎาคม 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งในสำนักงานเมื่องนวัตกรรมอาหาร

ดาวน์โหลด

0

18 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย

ดาวน์โหลด

0

18 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

ดาวน์โหลด

0

18 กรกฎาคม 2018

จ้างบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ

ดาวน์โหลด

0

18 กรกฎาคม 2018

จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงด้านความเป็นผู้ประกอบการ “การออกแบบบริการเพื่อธุรกิจ (Service design)” และ “การพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง” (Coaching for change maker workshop)

ดาวน์โหลด

0

18 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อเสนอการสนับสนุนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และการศึกษาระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้พัฒนาสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDE)

ดาวน์โหลด

0

18 กรกฎาคม 2018

จ้างที่ปรึกษาโครงการ STI’s Student Railway Challenge ระยะที่ 1: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทาข้อกาหนดการแข่งขัน

ดาวน์โหลด

0