×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
10 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ ด้านนวัตกรรมอาหา
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
การเช่าพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
การบำรุงรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนากาลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน
ดาวน์โหลด
0
6 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 12)
ดาวน์โหลด
0
6 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
0
6 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ดาวน์โหลด
0
28 มีนาคม 2018
ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุริจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15)
ดาวน์โหลด
0