×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
6 มิถุนายน 2019
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด
0
10 ตุลาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของระบบกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลด
0
2 ตุลาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด
0
11 กันยายน 2018
ประกาศจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1 – 4 และ 10 – 16 ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด
0
6 กันยายน 2018
จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
ดาวน์โหลด
0
6 กันยายน 2018
จ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2018 “เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน เพื่อสนามแข่งขันธุรกิจแห่งอนาคต” (Disruptive Technologies and Future Business Environment)
ดาวน์โหลด
0
27 สิงหาคม 2018
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16
ดาวน์โหลด
0
9 สิงหาคม 2018
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฯ UX/UI
ดาวน์โหลด
0
24 กรกฎาคม 2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งในสำนักงานเมื่องนวัตกรรมอาหาร
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
ดาวน์โหลด
0