×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

17 มิถุนายน 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสมรรถนะทางอาชีพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

0

20 เมษายน 2020

ประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการข้อมูลด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ที่จำเป็นต่อการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ และการจัดสรรงบประมาณและการวัดผลตาม KRs

ดาวน์โหลด

0

23 กันยายน 2019

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

0

5 กันยายน 2019

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ดาวน์โหลด

0

4 กันยายน 2019

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

0

25 มิถุนายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการส่งเสริมบุคลากรฯ

ดาวน์โหลด

0

17 มิถุนายน 2019

เอกสารประกวดราคาการจ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2019

ดาวน์โหลด

0

6 มิถุนายน 2019

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

0

6 มิถุนายน 2019

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

0

10 ตุลาคม 2018

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของระบบกรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลด

0