ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อเสนอการสนับสนุนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และการศึกษาระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้พัฒนาสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDE)
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาโครงการ STI’s Student Railway Challenge ระยะที่ 1: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทาข้อกาหนดการแข่งขัน
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสุขภาพ
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการวิจัยและพัฒนา ในภาคเอกชนไทย ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15)
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโปรแกรมเมอร์สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ ด้านนวัตกรรมอาหา
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
การเช่าพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
การบำรุงรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนากาลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ
ดาวน์โหลด
0