×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
11 กันยายน 2018
ประกาศจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1 – 4 และ 10 – 16 ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด
0
6 กันยายน 2018
จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
ดาวน์โหลด
0
6 กันยายน 2018
จ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2018 “เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน เพื่อสนามแข่งขันธุรกิจแห่งอนาคต” (Disruptive Technologies and Future Business Environment)
ดาวน์โหลด
0
27 สิงหาคม 2018
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16
ดาวน์โหลด
0
9 สิงหาคม 2018
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฯ UX/UI
ดาวน์โหลด
0
24 กรกฎาคม 2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งในสำนักงานเมื่องนวัตกรรมอาหาร
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
ดาวน์โหลด
0
18 กรกฎาคม 2018
จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงด้านความเป็นผู้ประกอบการ “การออกแบบบริการเพื่อธุรกิจ (Service design)” และ “การพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง” (Coaching for change maker workshop)
ดาวน์โหลด
0