×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

21 กรกฎาคม 2021

เอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์และระบบ E-service ข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ดาวน์โหลด

0

19 กรกฎาคม 2021

เอกสารประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365

ดาวน์โหลด

0

1 กรกฎาคม 2021

เอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศรองรับการขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง

ดาวน์โหลด

0

8 มิถุนายน 2021

ประกาศจ้างเหมาตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสำหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน

ดาวน์โหลด

0

26 มีนาคม 2021

(ร่าง)ขอบเขตของงานจ้างเหมาตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสำหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน

ดาวน์โหลด

0

24 ธันวาคม 2020

ประกาศเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ดาวน์โหลด

0

15 ธันวาคม 2020

จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

0

4 สิงหาคม 2020

จ้างประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

0

17 มิถุนายน 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสมรรถนะทางอาชีพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

0

20 เมษายน 2020

ประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการข้อมูลด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ที่จำเป็นต่อการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ และการจัดสรรงบประมาณและการวัดผลตาม KRs

ดาวน์โหลด

0