×

ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2021

ประกาศเชิญชวนจ้างประชาสัมพันธ์ PR
ดาวน์โหลดเอกสาร