×

จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงด้านความเป็นผู้ประกอบการ “การออกแบบบริการเพื่อธุรกิจ (Service design)” และ “การพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง” (Coaching for change maker workshop)

วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2018


ดาวน์โหลดเอกสาร