×

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อเสนอการสนับสนุนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และการศึกษาระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้พัฒนาสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDE)

วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2018


ดาวน์โหลดเอกสาร