×

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำเนื้อหาและประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์และผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีต่อภารกิจ ของหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่เผยแพร่ 10 มกราคม 2024

4004.4-1-67 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR
ดาวน์โหลดเอกสาร