messenger icon
×

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop Service) เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านเศรษกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

วันที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2024

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร