×


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธานกรรมการ
ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
กรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ
รศ. ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์
กรรมการ
รศ. ดร.มรกต ไมยเออร์
กรรมการ
รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
กรรมการ
รศ. ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
กรรมการ
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการ สอวช.
กรรมการและเลขานุการ
นายสมปอง สงวนบรรพ์
ที่ปรึกษา
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
ที่ปรึกษา