messenger icon
×


นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธานกรรมการ
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
กรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ
รศ. ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์
กรรมการ
รศ. ดร.มรกต ไมยเออร์
กรรมการ
รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
กรรมการ
รศ. ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
กรรมการ
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
นักยุทธศาสตร์ระดับสูง รักษาการแทน ผสอวช.
กรรมการและเลขานุการ
นายสมปอง สงวนบรรพ์
ที่ปรึกษา
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
ที่ปรึกษา