×

ผลงานการศึกษา/วิจัย


รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปี 2564
รายงานการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education (THE) ประจำปี 2021
ยกระดับสถานประกอบการด้วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์โลก.
Thailand Synthetic Bioeconomy Outlook and Key Milestones
Thailand Synthetic Biology Ecosystem Assessment and Recommendations
ทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการฟื้นตัวของประเทศหลังวิกฤตโควิด – 19
STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน
SAFE CITY POLICY PROTOTYPE : ต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยของประเทศไทย
การพัฒนาระบบเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน