messenger icon
×

สมุดปกขาว กลไกการขยับสถานะทางสังคมของประชากรกลุ่มฐานราก: บทบาทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

วันที่เผยแพร่ 27 กรกฎาคม 2023

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำสมุดปกขาว กลไกการขยับสถานะทางสังคมของประชากรกลุ่มฐานราก: บทบาทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Non Governmental Organizations หรือ NGOs) ในการขยับสถานะทางสังคมของประชากรกลุ่มฐานราก รวมทั้งศึกษาความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการขยับสถานะทางสังคมของประชาชนกลุ่มฐานราก โดยมุ่งหวังให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการส่งเสริมแนวทางการขยับสถานะทางสังคมโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มฐานราก ซึ่งจะช่วยเสริมกลไกการทำงานของภาคส่วนอื่น ๆ อันจะช่วยสร้างกลไกการส่งเสริมการขยับสถานะทางสังคมของประชาชนกลุ่มฐานรากอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน ต่อไป