×

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนที่นำทางนวัตกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม (Innovation Roadmap for Industrial Decarbonization)

วันที่เผยแพร่ 3 กุมภาพันธ์ 2023

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นความท้าทายใหญ่ระดับโลก เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศโลก โดยก๊าซเรือนกระจกได้ดูดซับและกักเก็บความร้อนที่แผ่ออกจากโลก ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดเป็นภาวะโลกร้อน (Global Warming) สาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้ทำลายป่า และการทำปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลเชิงลบหลายประการ เช่น การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล สภาพอากาศที่มีความแปรปรวนเพิ่มมากขึ้น และสภาพอากาศสุดขั้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างมาก หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไข