messenger icon
×

กรอบนโยบายนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน : วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2573 (Circular Economy Innovation Ecosystem: Vision 2030)

วันที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2022

สอวช. ได้จัดทำสมุดปกขาวกรอบนโยบายนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน: วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2573 หรือ Circular Economy Innovation Ecosystem: Vision 2030 ขึ้น เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย Bio-Circular-Green Economy (BCG) อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยประกอบไปด้วย

การทบทวนและวิเคราะห์

  • ความสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนกับอนาคตของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
  • บทเรียนเศรษฐกิจหมุนเวียนจากต่างประเทศ
  • แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนนของไทย

และข้อเสนอการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุุนเวียนของไทย

  • กรอบเป้าหมายเชิงยุุทธศาสตร์เศรษฐกิจหมุุนเวียนปี ค.ศ. 2030
  • แผนที่นำทางการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ฯ
  • 7 Flagships
  • แนวทางการขับเคลื่อนแผนที่่นำทางการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุุนเวียน