messenger icon
×

ระบบพี่เลี้ยงธุรกิจฐานนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 17 ตุลาคม 2023

สมุดปกขาวฉบับนี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่าง สอวช. และทีมวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจฐานนวัตกรรม อีกทั้งได้รับคำแนะนำจากวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups), นักลงทุน (VCs), สมาคมของผู้นำสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นให้สเกลอัป (Accelerator, Global Innovation Club, Thailand Innovation Club) ตลอดจนผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและเอกชน

ผลการศึกษาวิจัยเชิงลึกการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) สำหรับธุรกิจฐานนวัตกรรมสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด (Scaleup) ได้ระบุถึงความท้าทายและโอกาสของระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรม โมเดลระบบพี่เลี้ยงระดับโลก การพัฒนาโมเดลระบบพี่เลี้ยง และปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของระบบพี่เลี้ยง