×

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจนวัตกรรม: โอกาสและศักยภาพความร่วมมือไทย-จีน

วันที่เผยแพร่ 11 มกราคม 2024

สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เห็นถึงความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่และการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก จึงได้ลงพื้นที่ศึกษาในประเทศจีน โดยได้หารือและเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาในครั้งนี้จึงได้นำมาสรุป และวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อการส่งเสริมระบบนิเวศสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม