×

ผลงานการศึกษา/วิจัย


ทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการฟื้นตัวของประเทศหลังวิกฤตโควิด – 19
STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน
SAFE CITY POLICY PROTOTYPE : ต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยของประเทศไทย
การพัฒนาระบบเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
มองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19
Northern Talent Mobility Performance
สมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563 – 2567)
สมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่”
CONFERENCE ON THE ETHICS OF SCIENCE & TECHNOLOGY  AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน